Ons onderwijs

Taal (waaronder (begrijpend) lezen en spelling) en Rekenen zijn de basisvakken binnen ons onderwijs. Klik hier voor de leerlijnen.

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. Vanaf groep 3 ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. Natuurlijk verschillen kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen waar mogelijk in op die verschillen. Ons onderwijs is interactief. Dat wil zeggen dat de leerkracht onder andere door middel van coöperatief leren situaties creëert waarin de kinderen zo veel mogelijk samen in reactie op elkaar met taal bezig zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau het Nederlands in woord en geschrift goed kunnen hanteren. Het spellingonderwijs en het oefenen met grammatica vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs.

In het rekenonderwijs is het accent de laatste jaren verschoven naar realistisch rekenen. Kinderen rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. Ook hier is het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden onder de knie hebben.

Daarnaast zijn we volop bezig met pedagogische afstemming en laten we door heel de school zien wat de afspraken en normen en waarden zijn die wij belangrijk vinden. De zaakvakken verwerken wij thematisch en geïntegreerd. Coöperatief leren zetten we in om leerlingen actief deel te laten nemen aan het onderwijsleerproces.

We werken met de volgende methodes:

 • Taal: Veilig leren lezen (gr 3) Taal actief (gr 4 t/m 8)
 • Lezen: Veilig leren lezen (gr 3) Nieuwsbegrip (gr 4 t/m 8) Estafette (gr 4 t/m 8)
 • Rekenen: Pluspunt 3 (gr 3 t/m 8)
 • Schrijven: Pennenstreken (gr 3 t/ 5)
 • Engels: Take it easy (gr 1 t/m 8)
 • Zaakvakken (Wereldoriëntatie): Da Vinci (gr 3 t/m 8)
 • Verkeer: ‘school op seef’ praktijklessen en Klaar … Over! (gr 3 t/m 8)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl (gr 1 t/m 8)
 • Bewegingsonderwijs: lessen van de vakleerkracht
 • Creatieve vakken:  Moet je doen (als bronnenboek) (gr 1 t/m 8)
 • Dans- en dramalessen:  Dramacoach dans- en dramalessen  (gr 1 t/m 8)

Coöperatief werken

Op de PWA maken we gebruik van coöperatief leren om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Aan coöperatief leren kan een aantal vaardigheden gekoppeld worden. Leerlingen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Leerlingen leren veel van voordoen, samendoen en nadoen (modeling). Leerlingen brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen.

Kinderen willen graag samenwerken. Wanneer een leerkracht een vrije samenwerkingsopdracht geeft, kiezen leerlingen vaak een vriendje of vriendinnetje om in tweetallen aan de taak te werken.

Samenwerkend leren is een bewust in te zetten instrument voor de leraar om bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden aan te leren. Een leraar pakt samenwerkend leren gestructureerd aan, waardoor het meer diepgang en kwaliteit krijgt. Samenwerkend leren kan in tweetallen, maar ook in viertallen.

Het coöperatief leren kent 4 basiskenmerken:

Gelijke deelname: Elk leerling heeft een eigen inbreng. Er is geregeld hoe groot de deelname van iedere leerling is op basis van gelijkwaardigheid.

Individuele verantwoordelijkheid:  De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep moet na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat.

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze elkaar nodig hebben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk groepslid een bijdrage levert.

Simultane actie: Doordat alle leerlingen actief bij de opdrachten betrokken zijn, wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de beurt komen.

Engels

Op de PWA is er veel aandacht voor de Engelse taal. Op speelse wijze leren de kinderen in de onderbouw de basisbeginselen van een (veelal) tweede taal. In de midden- en bovenbouw worden deze basisbeginselen verder uitgebreid en verdiept. Wij verwachten dat het voor de kinderen een groot voordeel is als zij al in een vroeg stadium met de Engelse taal in aanraking komen. Zij zullen bij latere lessen in de Engelse taal kunnen voortborduren op hun basiskennis en ook bij het aanleren van andere talen uit hun ervaring kunnen putten.

Onderzoek wijst uit dat het voor de kinderen een groot voordeel is als zij al in een vroeg stadium met de Engelse taal in aanraking komen. Zij zullen bij latere lessen in de Engelse taal kunnen voortborduren op hun basiskennis en ook bij het aanleren van andere talen hun ervaring kunnen putten.

Lichamelijke opvoeding

Aan de groepen 1 en 2 wordt elke dag bewegingsonderwijs gegeven om aan de natuurlijke behoefte van het kind om te bewegen tegemoet te komen. Dit gebeurt op het schoolplein en in het speellokaal. In het speellokaal zijn diverse materialen, zoals de klimtoestellen, banken, matten, hoepels, ballen etc. Naast deze gymnastieklessen verzorgen we ook spellessen voor het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden. We verzoeken u gymnastiekschoenen aan te schaffen, zodat de leerlingen deze schoenen kunnen dragen tijdens deze lessen. De schoenen, voorzien van naam, kunnen op school blijven. Dagelijks, als het weer het toelaat, spelen de kinderen vrij op de speelplaats met fietsen, karren, steppen, touwen, loopklossen en klauteren en klimmen op de toestellen.

De groepen 3 t/m 8 krijgen elke week gymnastiekonderwijs, door een vakleerkracht en soms om en om door de eigen leerkracht.

Dans en drama

Ook dit seizoen krijgen alle leerlingen van  de PWA danslessen en dramalessen op school. Landelijk is in kerndoelen vastgelegd wat leerlingen aan het eind van de basisschool per leergebied moeten kennen en kunnen. Eén van die kerndoelen is cultuureducatie. Landelijk wordt aangedrongen op een doorgaande leerlijn.

De leraren zullen dit jaar zelf dramalessen aan hun klassen geven, daarvoor gebruiken zij zelf gekozen materiaal. Daarnaast werkt de PWA ook dit seizoen weer samen met Dramacoach/Danscoach. Alle groepen krijgen danslessen die door Dramacoach worden ontwikkeld. De groepen 1 t/m 3 zullen door hun eigen leerkrachten dansles krijgen. De groepen 4 t/m 8 zullen net als de voorgaande jaren een gastles krijgen van juf Esther Erdtsieck-Blaaser, waarna de eigen groepsleerkracht de volgende 4 lessen zal geven. De groepen 1 t/m 5 zullen dansen rond het thema van de Kinderboekenweek, de groepen 7 en 8 rond het thema ‘winter en kerst’.

De danslessen zijn er niet op gericht de kinderen technisch ‘goed’ te leren dansen. Het lesmateriaal is er op gericht dat de kinderen hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan samenwerken én aan het individu. Het zal helpen in het durven uiten van gevoel en het kijken en luisteren naar elkaar. Dans en spel is hierbij het middel. Creatief denken komt terug in vele beroepsgroepen en in de samenleving.

We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen zich goed leren te presenteren voor een publiek. Dit seizoen zullen de presentaties gemaakt worden door Dramacoach (niet meer door de klassenleraren zelf).  Juf Esther zal samen met een collega steeds met 4-5 groepen tegelijk in één dag een presentatie voor de ouders maken. Dit betekent twee dagen op de Donge en twee dagen op de Goudmos. In de agenda staan de data wanneer welke groep zal optreden. Op beide locaties wordt er een dag ‘The Lion King’ en een dag ‘Jungle Book’ gemaakt.

Dans en drama

Ook dit seizoen krijgen alle leerlingen van  de PWA danslessen en dramalessen op school. Landelijk is in kerndoelen vastgelegd wat leerlingen aan het eind van de basisschool per leergebied moeten kennen en kunnen. Eén van die kerndoelen is cultuureducatie. Landelijk wordt aangedrongen op een doorgaande leerlijn.

De leraren zullen dit jaar zelf dramalessen aan hun klassen geven, daarvoor gebruiken zij zelf gekozen materiaal. Daarnaast werkt de PWA ook dit seizoen weer samen met Dramacoach/Danscoach. Alle groepen krijgen danslessen die door Dramacoach worden ontwikkeld. De groepen 1 t/m 3 zullen door hun eigen leerkrachten dansles krijgen. De groepen 4 t/m 8 zullen net als de voorgaande jaren een gastles krijgen van juf Esther Erdtsieck-Blaaser, waarna de eigen groepsleerkracht de volgende 4 lessen zal geven. De groepen 1 t/m 5 zullen dansen rond het thema van de Kinderboekenweek, de groepen 7 en 8 rond het thema ‘winter en kerst’.

De danslessen zijn er niet op gericht de kinderen technisch ‘goed’ te leren dansen. Het lesmateriaal is er op gericht dat de kinderen hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan samenwerken én aan het individu. Het zal helpen in het durven uiten van gevoel en het kijken en luisteren naar elkaar. Dans en spel is hierbij het middel. Creatief denken komt terug in vele beroepsgroepen en in de samenleving.

We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen zich goed leren te presenteren voor een publiek. Dit seizoen zullen de presentaties gemaakt worden door Dramacoach (niet meer door de klassenleraren zelf).  Juf Esther zal samen met een collega steeds met 4-5 groepen tegelijk in één dag een presentatie voor de ouders maken. Dit betekent twee dagen op de Donge en twee dagen op de Goudmos. In de agenda staan de data wanneer welke groep zal optreden. Op beide locaties wordt er een dag ‘The Lion King’ en een dag ‘Jungle Book’ gemaakt.

DaVinci

De methode DaVinci is een nieuwe methode voor wereldverkenning. Het maakt van onderwijs een samenhangend geheel en beslaat de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, wereldburgerschap, burgerschapsvorming, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, de 21th century skills, Wetenschap & Techniek en Persoonsontwikkeling. Leerkrachten geven geen aparte vakken zoals o.a. wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie meer, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.

Het totale lesmateriaal bestaat uit 30 thema’s voor groep 1 t/m 8. groep 3: Wie ben ik, Samen op de wereld, De wereld in de toekomst, Over polen en planeten groep 4: Lang geleden, Schatten van de aarde, Weer en Water, Van ridders tot ruimtevaart groep 5: Het begin, Het leven in en rond het water, Het leven op het land en De eerste mens groep 6: Egyptenaren, Grieken & Romeinen, Middeleeuwen groep 7: Indianen, Vikingen, Ottomanen, Nieuwe Tijd groep 8: Maori’s, Aziaten, Nieuwste Tijd

Een voorbeeld:

Als we het over de Egyptenaren (geschiedenis) hebben, bekijken we eerst de tijdlijn van de hele menselijke beschaving en de plaats die de Egyptenaren daarin nemen. Vervolgens behandelen we de piramides (techniek). Die piramides zijn gemaakt van zandsteen (aardrijkskunde) dus gaan we kijken waar zandsteen voorkomt in Afrika. De piramides werden gebouwd vanwege een geloof in leven na de dood (levensbeschouwing), we kijken naar wat de kinderen zelf geloven en of dat aansluit bij een van de wereldgodsdiensten of juist niet. De Nijl speelt een belangrijke rol in het oude Egypte, we gaan onderzoeken welke dieren en planten (biologie) er leven in en om de Nijl en dat vergelijken met een rivier in de buurt van je eigen woonplaats.

De methode DaVinci werkt top-down, van groter geheel naar deel en bottum-up van deel naar geheel, afhankelijk van het onderwerp en zo dat verwondering opwekken altijd voorop staat. We houden de thema’s en onderwerpen heel dicht bij de kinderen. We behandelen daarbij veel kringlopen, zoals van eitje tot vis en van zaadje tot bloem. In groep 3 wordt bij het begin begonnen: de oerknal en de scheppingsverhalen, ook gaan we kijken hoe de aarde is ontstaan en hoe we aan de werelddelen komen. Er wordt onderzocht hoe de planten, dieren en mensen op aarde leven en bijvoorbeeld hoe onze stad of ons dorp eruit ziet en er wordt bedacht hoe dat in de toekomst zal zijn. Dan wordt via het ontstaan van het leven naar de eerste mensen. Daarnaast wordt in groep 3, 4 en 5 gewerkt aan voorbereidende vaardigheden, kennis en competenties voor de bovenbouw zoals tijdsbesef, je werk overzien en plannen, het leren maken van een mindmap en het voorbereiden op een toets.

In de bovenbouw wordt bij wereldverkenning de menselijke beschaving als uitgangspunt voor de thema’s gebruikt. In groep 6 wordt gestart met de Egyptenaren en eindigt groep 8 in de moderne tijd, het heden. De volkeren zijn zo gekozen dat alle werelddelen en tijdperiodes aan bod komen en daarmee alle topografie, klimaten, dieren en planten en religies en filosofieën op aarde. Door deze thema’s te behandelen zullen kinderen door de verschillende brillen van de volkeren leren kijken en ervaren ze het wereldburgerschap. Er wordt vanuit elk volk altijd een koppeling naar Nederland gemaakt. Voor deze thema’s is een speciale tijdlijn van de menselijke beschaving ontwikkeld.

Een thema duurt altijd een aantal weken. Na de wekelijkse klassikale les kunnen de kinderen middels de zeer uiteenlopende met de lesstof aan het werk. Dat zal gemiddeld nog eens 1,5 uur per week in beslag nemen.

DaVinci heeft binnen het lesmateriaal een aantal overzichten ontwikkeld om samenhang en verbanden te laten zien. Zo wordt er aandacht besteed aan aardrijkskundige aspecten die logischerwijs verband houden met de flora en fauna en de maatschappelijke verbanden in een gebied; in een woestijnklimaat leven de mensen en dieren anders dan in een zeeklimaat. Hoe de klimaten zich tot elkaar verhouden wordt duidelijk middels het klimaatoverzicht. Om de samenhang in het dierenrijk te laten zien is er een dierenrijkoverzicht ontwikkeld voor alle groepen. Hierop kunnen kinderen alle dieren plaatsen, waardoor inzicht ontstaat in de opbouw van het dierenrijk. Met de plantensleutel leren kinderen planten te determineren en op te zoeken in een flora. Op deze wijze kunnen de kinderen de informatie die ze krijgen plaatsen in het geheel.

Computeronderwijs

Op beide locaties is een computernetwerk. De school beschikt in totaal over ruim 90 computers en een aantal tablets die op dit netwerk zijn aangesloten. Alle groepen hebben de beschikking over meerdere computers. Veelal staan de computers op de gang, zodat er heel de dag door optimaal gebruik van gemaakt kan worden.

De leerlingen krijgen allemaal de gelegenheid om op de computer met de software voor onder andere rekenen en taal te werken. Daarnaast leren de kinderen werken met het internet en de programma’s van Office 365. Verder wordt de computer ook ingezet als remediërend middel voor kinderen die extra oefening nodig hebben of juist meer aankunnen.

In alle groepen op de beide locaties zijn er touchscreens. Hiermee kan op een interactieve wijze les worden gegeven. Leerkrachten houden toezicht tijdens het computergebruik.

Onze school heeft een ICT-coördinator. De ICT-coördinator stippelt, samen met het team en de directie, het beleid uit en houdt ontwikkelingen op het gebied van ICT nauwlettend in de gaten. Daarnaast ondersteunt de ICT-coördinator het team bij het werken met de computers, de software en het digitale schoolbord.

Godsdienstonderwijs

Het godsdienstonderwijs (GVO) wordt gegeven in de groepen 5 en 6. Het godsdienstonderwijs is op onze openbare school niet verplicht. Ouders dienen schriftelijk toestemming te verlenen indien zij willen dat de kinderen aan deze lessen meedoen. Op de informatieavonden van de groepen, die gehouden worden aan het begin van het schooljaar, informeert de godsdienstleerkracht de ouders over de inhoud van de lessen. De GVO-lessen zijn grotendeels gebaseerd op het christelijke geloof en worden verzorgd door het Dienstencentrum GVO/HVO.

Huiswerk

In de groepen 1 t/m 5 wordt geen huiswerk gegeven, op een incidentele (herhalings)opdracht na. Wel kan ouders gevraagd worden vanaf groep 5 incidenteel extra te oefenen met hun kind (bijvoorbeeld: tafels leren,  extra met hun kind te lezen of thuis extra oefeningen te doen).

Vanaf groep 6 krijgt het huiswerk een meer regelmatig karakter, elke week een keer.

In groep 7 zal het kind ongeveer 2x per week huiswerk krijgen, één maal maakwerk en  één maal leerwerk per week.

In de groep 8 wordt, in voorbereiding op het voortgezet onderwijs, ongeveer drie maal per week huiswerk meegegeven. Dit is een combinatie van leren en maken.